Skip to content

Algemeen

 • Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online) verbindt u zich aan de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s.
 • Een lesjaar (jaarcursus) bestaat uit 35 weken, wij houden de schoolvakanties van de gemeente Heemskerk aan. Het vakantierooster staat op de website.
 • Een jaarcursus is een activiteit die 25 keer of meer in een jaar plaatsvindt.
 • Een korte cursus is een activiteit die minder dan 25 keer in het jaar plaatsvindt.

Inschrijven

 • Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven.
 • Inschrijven is mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier op de website of het papieren inschrijfformulier dat bij de informatiebalie op te vragen is.
 • Voor leerlingen onder de 18 jaar is ondertekening door ouder of voogd vereist.
 • Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 • Een korte cursus kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen.
 • Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.
 • De inschrijving voor instrumentale les en zangles (jaarcursussen) blijft tot wederopzegging ook voor de volgende jaren geldig.
 • Voor een korte cursus dient u zich elke keer opnieuw in te schrijven.
 • U gaat akkoord met het gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer en emailadres voor communicatie met de docent.
 • In overleg met uw docent worden bij jaarcursussen de lesdag, lestijd en (groep)indeling bepaald.
 • Plaatsing voor duolessen is onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen en niveau van de leerlingen.
 • Voor jaarcursussen kan een gratis proefles gevolgd worden.
 • Voor korte cursussen is het niet mogelijk om een proefles te volgen.

Lesgeld

 • De hoogte van het lesgeld van onze cursussen is terug te vinden op onze website en in onze brochure. Het lesgeld is altijd exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Het lesgeld voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt verhoogd met 21% BTW.
 • Aanschaf of huur van instrumenten, muziekboeken en andere materialen zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeldt.

Betaling jaarcursussen

 • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.
 • De facturen worden per email verstuurd.
 • Wanneer u tekent voor een automatische incasso, worden de bedragen in tien gelijke termijnen vanaf september t/m juni afgeschreven.
 • Wanneer u geen machtiging afgeeft voor automatische incasso, dient het volledige jaarbedrag uiterlijk één maand na aanvang van de eerste les voldaan te zijn.
 • Bij plaatsing tijdens het lesjaar, wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht bij facturatie in één keer of in maandelijkse termijnen.
 • Continuering van de lessen is slechts mogelijk indien er geen betalingsachterstand is.

Betaling korte cursussen

 • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld.
 • Het cursusgeld voor korte cursussen moet in een keer voldaan worden.

Kortingsregelingen

Gezinskorting

Elk tweede kind uit een gezin krijgt 5% korting en vanaf het 3de kind 10% korting. Dit geldt voor de jaarcursussen of als kinderen eenzelfde korte cursus of workshopdag volgen. De korting wordt in mindering gebracht op de goedkoopste cursus/workshop.

Verhindering

 • Indien een les niet gevolgd kan worden dit graag zo vroeg mogelijk doorgeven aan de cursusadministratie.
 • Lessen die door verhindering van de leerling worden gemist, worden niet ingehaald/gerestitueerd.
 • Ontheffing of restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien er sprake is van bijzondere omstandigheden; verhuizing naar een andere gemeente of een langdurige ziekte. Er wordt minimaal 1/5 deel van het totale cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij afwezigheid van een docent zal de docent of de cursusadministratie u per telefoon en/of email op de hoogte brengen. Zorg er voor dat wij uw actuele gegevens hebben.
 • Wanneer de docent meer dan 2 weken afwezig is zullen er alternatieve lessen aangeboden worden. Deze kunnen plaatsvinden op een andere lesdag of na afloop van het cursusjaar. Indien deze inhaallessen niet aangeboden kunnen worden vindt er restitutie van het lesgeld plaats.
 • Wanneer het door overheidsmaatregelen niet mogelijk is om de reguliere lessen uit te voeren zal er een online alternatief worden aangeboden. Deze lessen zullen niet gerestitueerd worden.
 • Eventuele restitutie in verband met verzuim vindt plaats na afsluiting van het schooljaar, wanneer precies duidelijk is hoeveel lessen geen doorgang hebben gevonden.

Uitschrijven jaarcursussen

 • De inschrijving voor jaarcursussen is doorlopend en wordt aan het begin van het nieuwe lesjaar van betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
 • Uitschrijvingen dienen schriftelijk of per email bij de cursusadministratie ingediend te worden.
 • De opzegtermijn is één volle maand. Indien u voor de eerste van de maand opzegt, wordt u per het einde van die maand uitgeschreven.
 • Annulering van een inschrijving voor een jaarcursus kan tot 1 week voor de eerste les. Er wordt €12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Uitschrijven korte cursussen

 • Het is niet mogelijk om bij korte cursussen tussentijds uit te schrijven.
 • Annulering van inschrijving voor een korte cursus kan tot 2 weken voor de geplande startdatum. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Wijziging van lesminuten

 • Vermindering van aantal lesminuten moet schriftelijk of per email bij de cursusadministratie ingediend worden.
 • Indien u voor de eerste van de maand de wijziging doorgeeft, wordt het lesgeld vanaf de eerstvolgende maand aangepast.

Gehoorbescherming

Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt. Cultuurhuis Heemskerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane gehoorschade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Cultuurhuis Heemskerk.

Back To Top